1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  1.1 Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Приморської міської ради

 

  1.2 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Приморська міська рада Приморського району Запорізької області

 

  1.3 Область Запорізька
  1.4 Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Банкова 119, м. Приморськ, Запорізька область
  1.5 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) +380992357034
  1.6 Адреса електронної пошти ОУО ОМС prim.zp.45@gmail.com
  1.7 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://primzp45.ucoz.ua
  1.8 ПІБ керівника ОМС ОТГ Божкова Олена Анатоліївна
  1.9 ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Галанина Ольга Миколаївна
2. ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
  2.1 Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ 4, 2
  2.2 Кількість населення 14698
  2.3 Кількість дітей, з них учнів 1459
  2.4 Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Закладів освіти 5, з них:

І-ІІ ст. – 1

І-ІІІ ст. -3

ІІ-ІІІ ст.-1

  2.5 Кількість ДНЗ, ПНЗ ДНЗ -4

ПТНЗ -1

  2.6 Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників 321

Педагогів -231

  2.7 Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету Загальний бюджет сфери освіти – 45414,00 грн.

З них місцевого бюджету – 19347,00 грн.

  2.8            14 Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусів 77 учнів з двох населених пунктів підвозяться 2 шкільними автобусами

 

  Опис ЗМІСТУ практики

 Управляти самостійно чи делегувати: практика створення відділу освіти Приморської ОТГ

  Період від початку розробки до впровадження практики

листопад  2016 р. –  листопад 2017 р.

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

  Приморська ОТГ створена в 2016 році. На території громади проживає 1459 дітей. В 2 з 4 населених пунктів розташовано 5 закладів загальної середньої освіти, 4 ДНЗ та 1 позашкільний заклад.

Система освіти є одним із найбільш важливих об’єктів управління. Забезпечення якості освітніх послуг, створення безпечного середовища для навчання є одним із пріоритетних завдань Приморської ОТГ. Проте розпочавши свою роботу посередині навчального року депутатами громади прийнято рішення делегувати районному відділу освіти  та комунальній установі «Районний методичний центр» повноваження в сфері управління закладами освіти в ОТГ (додаток 1). Проте, співпраця громади з районним відділом освіти та КУ «Районний методичний центр» не відповідала очікуванням громади. Районний відділ освіти не виконував свої функції, вони, неформально, були делеговані  КУ «Районний методичний центр». Це призвело до того, що районний методичний центр виконував невластиві йому функції. Працівники районного методичного центру здебільшого були орієнтовані не на надання методичної допомоги вчителям, а на контролі та координації роботи закладів освіти. Необхідність підвищення ефективності управління освітою, якості методичних послуг, а також завищена вартість послуг районним методичним центром на 2018 рік (майже в 2,5 рази в порівняні з витратами, які громада несе за умови створення власного методичного кабінету) спонукали до прийняття рішення про створення власного відділу освіти.

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: збір статистичних даних; обробка результатів; порівняльний аналіз, моделювання структури, обговорення.

Цільовою групою є заклади освіти Приморської міської ради

Виконавцями є.  Приморська міська рада.

Партнерами є Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, комунальна установа Інститут післядипломної освіти Запорізької обласної ради.

Алгоритм впровадження практики схематично представлений на рисунку 1. Вихідним його елементом є ідентифікація проблеми. Частково вона описана в попередньому розділі. Варто додати, що питома вага учнів в закладах освіти Приморської ОТГ є найвищою в Приморському районі. Аналіз статистичних даних перспективи розвитку мережі класів  закладів освіти свідчить про динаміку зростання контингенту учнів (таблиця 1).

Таблиця 1 – Прогнозні показники наповнюваності шкіл Приморської ОТГ

ЗЗСО 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів
СЗОШ №1 26 644 26 672 27 683 26 692 26 692
ЗОШ №2 20 334 20 359 20 375 20 391 20 391
ЗОШ №3 10 159 9 168 9 181 9 185 9 187
Ліцей 9 200 9 191 9 199 10 210 10 210
Преславська   ЗОШ 11 122 11 125 10 124 10 129 10 137
Всього 75 1453 75 1515 75 1562 75 1607 75 1617

Ці данні також опосередковано підтверджують, що робота закладів освіти потребує якісної системної координації, удосконалення існуючих та впровадження сучасних підходів для підвищення якості освітніх послуг. На відміну від об’єднаної громади районний відділ освіти не має прямої зацікавленості та відповідальності за надання якісних освітніх послуг в ОТГ.

Також, згідно нового Закону України  «Про освіту» змінилися функції органів управління освітою, а видатки на утримання районного відділу освіти збільшилися. Так, при складанні бюджету громади на 2018 рік, депутати провели аналіз видатків  місцевого бюджету на утримання  відділу освіти райдержадміністрації та районного методичного центру. Результати засвідчили, що видатки на утримання ОУО ОТГ становитимуть 512000 грн, в той час як районного відділу освіти на 2018 становили б 1млн.300тис. грн. Як наслідок 24 листопада 2017 р. депутатами Приморської ОТГ прийнято рішення про створення власного органу управління освітою (додаток 2).

Рисунок 1 – Алгоритм впровадження практики створення ОУО в Приморській ОТГ

Таким чином, проаналізувавши результати співпраці з районним відділом освіти громадою було зроблено вибір на створення власної структурної одиниці.

Створенню власного відділу освіти передувало прийняття в комунальну власність ОТГ від району начальних закладів. 24 листопада 2017 року сесією міської ради прийнято рішення щодо:

 • Створення відділу освіти Приморської міської ради Приморського району Запорізької області як відокремленої неприбуткової юридичної особи, заснованій на комунальній власності Приморської міської ради (додаток 2).
 • Затвердження Положення про Відділ освіти Приморської міської ради Приморського району Запорізької області (додаток 3)
 • Затвердити структуру Відділу освіти Приморської міської ради Приморського району Запорізької області (додаток №4).

Після цього відповідно до розпорядження міського голови оголошено конкурс на посаду начальника та спеціалістів відділу освіти

Схематично структура ОУО Приморської ОТГ зображено на рисунку 2

Рисунок 2 – Структура управління ОУО Приморської ОТГ

Відповідно до положення Про відділ освіти начальником відділу затверджено посадові інструкції спеціалістів відділу (додатки 5, 6).

Відділ освіти здійснює свою діяльність згідно Положення про відділ освіти розробленого згідно нового Закону України «Про освіту». Зокрема Положенням про відділ освіти передбачено 4 групи функцій:

 • Організаційно – розпорядчі, пов’язані з впровадженням і реалізацією освітньої політики;
 • Адміністративно – господарські, ініціюють перед міською радою питання щодо забезпечення господарського обслуговування та експлуатації закладів і установ освіти;
 • Експертно – консультативні, здійснюють експертно – консультативний супровід діяльності керівників закладів освіти і педагогічних колективів шляхом проведення співбесід, публічних повідомлень, відкритого обговорення результатів і надання рекомендацій, пропозицій, порад, тощо;
 • Стратегічні, в основі яких лежать планування та прогнозування можливих результатів, пошуки на основі обговорення альтернативних думок і пропозицій оптимальних можливостей і альтернативних шляхів їх досягнення.

 Досягнені якісні та кількісні результати

 • Зменшені видатки на утримання органу управління освітою майже в 2,5 рази.
 • Систему управління освітою розроблено відповідно до ст. 66 Закону України «Про освіту».
 • Створено 3 робочих місця
 • Організовано ефективне управління освітою шляхом впровадження електронної системи «Документобіг».
 • Розроблено програму розвитку освіти на 2018 -2022
 • Розроблено положення про прийняття на роботу керівників дошкільних та загальноосвітніх закладів Приморської ОТГ
 • Сформовано механізм  організації методичної роботи  в громаді із залученням вчителів-предметників, оплата праці який здійснюється відповідно п 40 Інструкції «Про порядок обчислення  заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом МОНУ від 15.01.1993 №102

 Головні ризики впровадження практики

 •  –          Проблема залучення професійних кадрів
 • –           Організація робочого місця працівників ОУО

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Фінансування роботи відділу освіти відбувається за рахунок місцевого бюджету. Бюджет практики – 565 тис. грн.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

немає

Додатки