a

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Балтської міської ради
1.2 Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Балтська міська рада Одеської області
1.3 Область Одесса
1.4 Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Котовського, 193 м. Балта, Балтський р-н, Одеська обл., 66100, -+
1.5 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

04866 23405

1.6 Адреса електронної пошти ОУО ОМС balta_miskvo@ukr.net
1.7 Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://balta-rada.gov.ua/

Сайт управління освіти: http://balta.odessaedu.net/uk/site/administration.html

1.8 ПІБ керівника ОМС ОТГ Мазур Сергій Сергійович
1.9 ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Кулик Петро Янкович
2. ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
2.1 Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 28 , з них наявні ЗНЗ  – 18
2.2 Кількість населення 32 943.
2.3 Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 4039, з них учнів –  2993
2.4 Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 18 , з них ЗНЗ І ступенів – 3, І-ІІ ступенів – 4, І-ІІІ ступенів – 11.
2.5 Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 18 ,  ПНЗ – 4
2.6 Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 506 , з них педагогічних  – 381
2.7 Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 65238,2 тис.грн., з них  місцевого бюджету – 8771,1 тис.грн.
2.8 Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 207, парк шкільних автобусів –9, з них 0 резерв.
2.9 Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 

 Опис ЗМІСТУ практики

 Співпраця методистів та менторів в Балтській ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

грудень 2015 – лютий  2016

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Одним із напрямків діяльності органів управління освітою є організація навчально – методичного забезпечення навчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію. У виконанні цих та інших повноважень сприяють працівники методичного кабінету. Сьогодні об’єднані громади мають три варіанти організації методичної роботи:

 • Створення власного методичного кабінету;
 • Використання послуг методистів районного методичного кабінету
 • Використання послуг методистів суміжної громади (згідно договору про співпрацю громад)

Щодо останнього варіанту, то його використання доцільне у  невеликих, сільських, селищних громадах. В інших випадках можуть бути використані перших два варіанти організації методичної роботи. Вибір для керівників ОМС та ОУО Балтської ОТГ був простим і одностайним. В громаді було прийняте рішення про створення власного методичного кабінету. Надання послуг районним методичним кабінетом, як показувала практика попередніх років мали суттєві недоліки:

 • Відсутність вузької спеціалізації методистів. Як правило вони надавали методичні послуги з трьох предметів. Такий підхід не може забезпечити належної якості в виконанні ними своїх функціональних обов’язків;
 • Районний методичний кабінет здебільшого виконував контролюючу функцію. Педагоги сприймали методистів як контролерів, які втручаються у навчальний процес. Як наслідок, це також не сприяло підвищенню якості надання освітніх послуг;
 • Сумнівна перспектива об’єктивного, прозорого підходу до формування вартості послуг районним методичним кабінетом.

Саме тому зважаючи на перелічені фактори та виходячи із результатів аналізу шкільної мережі, розуміння та вимог до якості надання методичних послуг, а також враховуючи фінансову спроможність громади було прийняте рішення про створення методичного кабінету в структурі відділу освіти Балтської міської ради ОТГ.

  Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є адміністрація шкіл, вчителі.

Виконавцями є представники ОМС, відділ освіти Балтської ОТГ.

Партнерами є інститут підвищення кваліфікації вчителів

Можна виділити три ключових етапи в цій практиці: перший етап підготовчий ідентифікація проблеми, другий етап – створення методичного кабінету та третій – надання послуг, розподіл відповідальності (рис.1).

Рисунок 1 – ключові етапи впровадження практики

Причини виникнення проблеми на розв’язання якої направлена дана практика, представлені нами в описі проблеми. На цьому етапі також потрібно  визначитися з принципами роботи та функціями, які будуть методичним кабінетом  реалізовані у майбутньому. Дуже важливо, на нашу думку, відійти від стереотипу, що базовою функцією методистів є контроль. Методичним кабінетом має здійснюватися методичний супровід,  тому  базовим принципом діяльності методичного кабінету має бути партнерство.

В сучасних  умовах роль методичної сервісної служби полягає у  вдосконаленні методичної  компетентності педагогів, підготовці їх до роботи в новій освітній ситуації, у створенні умов для особистісно-професійного зростання. Тому перед собою методичний кабінет відділу освіти Балтської ОТГ актуалізував завдання – інтенсивно розвивати методичні межі професійного досвіду педагогів, прищеплювати інтерес до методичної творчості в умовах оновлення системи освіти.

До штату методичного кабінету входять п’ять методистів:

 1. Завідуюча методичним кабінетом – здійснює загальне керівництво діяльністю ММК, несе персональну відповідальність за результати його роботи, визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників в межах своїх повноважень Здійснює загальне керівництво діяльністю РМК, несе персональну відповідальність за результати його роботи, визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників в межах своїх повноважень.
 2. Методист відділу освіти – Куратор менторської служби (керівників міських методичних об’єднань ), організація роботи з обдарованою молоддю.
 3. Методист з виховної та позашкільної роботи – Надає методичну допомогу та координує діяльність педпрацівників закладів освіти з виховної роботи. Куратор позашкільної освіти.
 4. Методист з дошкільної освіти – Надає методичну допомогу та координує діяльність дошкільних навчальних закладів.
 5. Методист з кадрових питань – Організовує роботу з кадрами, куратор соціально – психологічного напрямку.

Проведений аналіз потреб у якісному методичному забезпеченні кадрами засвідчив, що фахівець який надає послуги повинен здійснювати методичний супровід лише за фахом. Також він повинен бути практикуючим вчителем, який має довіру з боку педагогічного колективу, а отже повинен обиратися з урахуванням їх думки. В результаті цього виникла ідея формування групи менторів – вузькопрофільних спеціалістів з 1 дисципліни. Ментори – це керівники методичних об’єднань, які у співпраці з методистами МК покликані забезпечувати підвищення методичної компетентності педагогів. Менторів в Балтській ОТГ 15, їх основне місце роботи в школах, а за роботу вони отримують 10 % доплати за інтенсивність. Використання поняття «ментор», на думку керівника відділу освіти, дозволить уникнути стереотипного сприйняття керівників методичних об’єднань та методистів як контролерів. Варто акцентувати увагу на тому, що в наказах і офіційних документах ментори громади – це  керівники методичних об’єднань, оскільки необхідна посада не зазначена в класифікаторі професій.

До визначених  функції менторів належать:

 • – надання методичної допомоги вчителям з метою підвищення їх  професійного педагогічного рівня;
 • – надання допомоги молодим спеціалістам в опануванні теорії та методики викладання навчального предмета;
 •  – координація роботи методичного активу (керівників творчих груп, творчих лабораторій, консультаційних пунктів, майстер – класів);
 • – планування семінарів, міні семінарів (3-5 вчителів) та інших видів методичної роботи;
 • –  моніторинг якості освітнього процесу з предмета;
 •  –  проведення практикумів для вчителів, обговорення актуальних питань; створення банку  завдань для олімпіад  з предмета;
 •  – здійснення персоніфікованого  навчання.

При цьому варто зауважити, що в методичному кабінеті було запропоновано посади чотирьох методистів та керівника методичного кабінету. Методисти сприяють організації роботи менторів, також методисти співпрацюють з дирекцією шкіл щодо оцінки стану викладання окремих дисциплін. Вони займаються організацією семінарів, організовують роботу творчих груп та ін. згідно затвердженого плану.

Етап створення методичного кабінету передбачав винесення на розгляд та видачу наступних документів:

 • 12.15 рішенням Балтської міської ради створено відділ освіти (додаток 1) та затверджено положення про відділ освіти (додаток 2) в якому передбачено створення в структурі відділу освіти Балтської міської ради методичного кабінету
 • 01.16 наказом керівника відділу освіти (додаток 3) затверджено положення структурних підрозділів відділу освіти (додаток 4), зокрема методичного кабінету та вповноважено керівників відповідних підрозділів розробити посадові інструкції працівників
 • 01.16 Розпорядження міського голови про затвердження структури відділу освіти Балтської міської ради Одеської області(додаток 5)
 • 01.16 згідно наказу відділу освіти призначено завідуючу методичним кабінетом по переводу (додаток 6)

Заключним етапом впровадження практики – надання послуг та розподіл відповідальності. Це передбачало вчинення наступних дій:

16.02.16 видання відділом освіти наказу про передачу адміністраціям загальноосвітніх закладів виключне право наступних контролюючих функцій:

 • вивчення стану викладання предметів (при плануванні враховувати перспективний план вивчення станів викладання предметів відділу освіти);
 • здійснення тематичних перевірок (плануючи їх, виходячи із конкретних завдань та проблем окремого навчального закладу)(додаток 7).

Цим же наказом доручено методистам відділу освіти:

 • розробляти уніфіковані рекомендації  за наслідками  тематичних перевірок ряду шкіл;
 • Здійснювати контроль виключно на основі узагальнених та аналітичних матеріалів адміністрацій

Відділом освіти видано наказ про структуру методичної роботи з педкадрами у 2016-2017 навчальному році (додаток 8), як схематично зображено в додатку 9.

В процесі надання методичних послуг в Балтській ОТГ прагнуть відійти від стереотипів сприйняття методиста як контролера і максимально сприяти підвищенню якості надання освітніх послуг. Зокрема, як уже було зазначено, начальником відділу освіти був виданий наказ про делегування контролюючих функцій загальноосвітнім навчальним закладам в частині вивчення стану викладання предметів та здійснення тематичних перевірок. Це дозволяє підвищити якість навчально – виховного процесу та збільшити самостійність ЗНЗ у прийнятті управлінських рішень. З цією ж метою було впроваджено практику надання методичної допомоги за замовленням. Форма документу є простою і зрозумілою, розроблена працівниками методичного кабінету (додаток 10). Наприкінці навчального року ментори проводять діагностичні дослідження запитів вчителів ЗНЗ. Це є основою в плануванні їх роботи, тому запланована тематика консультацій  МЕНТОРІВ є актуальною. Окремо може замовити виїзд ментора і адміністрація ЗНЗ.

Проведення атестацій здійснюється за загальними правилами згідно вимог законодавства. У випадку якщо вчитель атестується на підвищення  категорії, методисти відвідують уроки та надають методичну допомогу.

Щодо роботи менторів, то це вузькоспеціалізовані фахівці. В рамках трьох тижневих годин ментор планує свою роботу за окремою матрицею:

 • 1 тиждень він працює у відділі освіти
 • 1 тиждень він надає допомогу у своїй школі, коли до нього звертаються про надання методичної допомоги
 • 1 тиждень – проведення семінарів для педагогів
 • 1 тиждень він виїжджає за запитом шкіл

Керівником відділу освіти для менторів було поставлене завдання визначити 3-5 ключових елементи, правила дотримання яких в процесі викладання предмету дозволить вчителям підвищити якість своєї роботи і учням полегшить засвоєння нового матеріалу.

Методичним кабінетом розроблені щомісячні графіки проведення методичних об’єднань, семінарів, нарад, творчих груп,  ШПД (додаток 11)

Проходження педагогами курсової перепідготовки здійснюється планово згідно графіку курсової перепідготовки. Процедура залишилася стандартною: заклади освіти надсилають свої замовлення у відділ освіти методистам, на їх підставі методисти формують графік і погоджують його з інститутом післядипломної освіти. Проте існуюча форма курсової перепідготовки на думку керівника відділу освіти має бути змінена, оцінка діяльності самого педпрацівника має бути більш незалежною.

 Досягненні якісні та кількісні результати 

 • Створено 5 робочих місць;
 • Сформовано сучасну систему надання методичних послуг, що передбачає надання методичних послуг вузькопрофільними фахівцями.
 • Максимально делеговано контролюючу функцію керівникам навчальних закладів
 • Розроблено та впроваджено матрицю роботи менторів
 • Оптимізовано витрати на утримання методичного кабінету за рахунок того що ментори, як керівники методичних об’єднань отримують 10% відсотків доплати за інтенсивність, а такий вид доплат фінансується за рахунок освітньої субвенції
 • Розроблено щомісячні графіки проведення методичних об’єднань, семінарів, нарад, творчих груп, ШПД.

Головні ризики впровадження практики 

 • Неякісне виконання своїх функціональних обов’язків методистами, менторами.
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів
 • Зміни в законодавстві, що регулюють діяльність ОТГ

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики 627 598 грн. із місцевого бюджету.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

на місцевому телебаченні (інтерв’ю начальника відділу освіти)

Додатки