ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Управління освіти,сім’ї,молоді та спорту Біляївської міської ради
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Біляївська міська рада Одеської області
Область Одеська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.Костіна, 9 м.Біляївка, Біляївський район,Одеська область, 67600
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти: (04852) 25719
Адреса електронної пошти ОУО ОМС bilyayivka.osvita@gmail.com
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://bilyaivka.od.ua

Сайт управління освіти: http://bilyayivka.odessaedu.net

 

ПІБ керівника ОМС ОТГ Бухтіяров Михайло Петрович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Кобзар Людмила Василівна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 3 , з них наявні ЗНЗ  – 4
Кількість населення 13639
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 3205, з них учнів –  1935
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 4 , з них ЗНЗ І ступенів – 0, І-ІІ ступенів – 0, І-ІІІ ступенів – 4.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 3 ,  ПНЗ – 1
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 418 , з них педагогічних  – 147
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти (2017 рік)  –  45 049 177,00 грн., з них  місцевого бюджету – 28 746 777,00 грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 33, парк шкільних автобусів – 1,  з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

Опис ЗМІСТУ практики

 Розробка Програми «Освіта Біляївськоїоб’єднаної територіальної громади» на 2017 -2020 роки, як форма партнерства ОУО з шкільними адміністраціями та педагогічною спільнотою

  Період від початку розробки до впровадження практики

січень 2016 – грудень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Формування ефективної системи освіти є одним із основних завдань, що постає перед об’єднаними територіальними громадами та керівниками органів управління освіти зокрема. Досягнення бажаного результату можливе лише за умови спільної роботи всіх учасників навчально – виховного процесу та застосування системного підходу. Тут немає другорядних питань. Саме тому, Біляївська міська рада спільно з управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту стали ініціаторами розробки Програми «Освіта Біляївської об’єднаної територіальної громади» на 2017-2020 роки. Передбачалося, що програма повинна бути сформована таким чином, щоб визначати стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, організаційні шляхи їх реалізації, обґрунтовувати необхідне ресурсне забезпечення. Якість розробленої програми, на наше переконання, залежить від врахування інтересів усіх учасників навчального процесу. Такий підхід передбачає тісну співпрацю керівників органів управління освіти та представників педагогічної спільноти.

Саме тому, з метою формування ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення Біляївської ОТГ; забезпечення рівного доступу  до здобуття якісної освіти; належного фінансування закладів освіти усіх типів; здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, управлінням освіти Біляївської міської ради до розробки Програми було залучено адміністрацію та педагогічні колективи громади.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, анкетування, аналізу даних, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є учасники навчального процесу: батьки, діти, вчителі.

Виконавцями є Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради.

Партнерами є представники ОМС, адміністрації ЗНЗ та педагогічна спільнота.

 

В процесі реалізації даної практики можна виділити три ключових елементи, які відображають алгоритм впровадження практики (рис. 1).

Рисунок 1 – Ключові елементи алгоритму впровадження практики

Кожен із зображених на рисунку елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше. Процес ідентифікації проблеми був нами описаний вище, тому лише зазначимо, що правильне визначення проблеми складає 50 % її успішного вирішення у майбутньому. На першому етапі було створено ініціативну групу, яка розробила та внесла  пропозиції, щодо основних розділів, які увійшли до   Програми освіти на 2017 – 2020 р.р..  З урахуванням запропонованих розділів було розроблено структуру документу за яким проводилося опитування (додаток 1)

Основний етап впровадження практики включає шість складових елементів, які в своїй сукупності відображають  процес співпраці органу управління освітою з шкільними адміністраціями та педагогічною спільнотою. Результатом такої співпраці стала розробка програми  освіти Біляївської ОТГ  на 2017 –  2020 рр. Програма складається з 7 ключових пунктів та додатків. Другий пункт програми «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма» включає 5 розділів:

 • Розділ «Дошкільна освіта»;
 • Розділ «Загальна середня освіта»: Підрозділ «Мережа ЗНЗ»; Підрозділ «Модернізація оснащення навчальних кабінетів з природничо-математичних, технологічних дисциплін»; Підрозділ «Удосконалення матеріально-технічної бази та навчальної бази закладів освіти»; Підрозділ «Інформатизація системи освіти»; Підрозділ «Мовна освіта»;  Підрозділ «Обдарована учнівська молодь»; Підрозділ «Здоров’я  учасників навчально-виховного процесу»;
 • Розділ  «Освіта дітей з особливими потребами»;
 • Розділ «Позашкільна освіта та виховання»;
 • Розділ «Професійний розвиток педагогічних працівників».

Реалізація цього етапу передбачала збір та опрацювання інформації щодо кожного розділу програми відповідно до запитів та  потреб закладів освіти Біляївської ОТГ. Для цього  директорам закладів було надіслано опитувальник (додаток 1).  Відповідальність за залучення педагогічного колективу, до процесу визначення потреб, було делеговано керівникам  загальноосвітніх навчальних закладів. У такий спосіб орган управління освітою в громаді знаходить партнерів, сприяє підвищенню самостійності навчальних закладів у генеруванні ідей, підтримку хороших традицій і пошуку креативних підходів до організації навчального процесу, забезпечує поширення позитивного досвіду та набутих умінь. Все перелічене також сприяє розподілу відповідальності, забезпечує краще розуміння та підтримку політики управління освіти педагогічною спільнотою, а в подальшому і всіма учасниками навчального процесу.

Зокрема, такий підхід сприяв включенню до розділу програми  «Освіта дітей з особливими потребами» проведення, започаткованого у 2014, семінару щодо проблем інклюзивної освіти. Біляївська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів має безпрецедентний, позитивний досвід та результати з питань навчання, виховання, розвитку дітей з особливими потребами, який буде впроваджено в практику інших навчальних закладів громади, а також представлено на регіональному семінарі, який заплановано провести у 2017 році. Варто акцентувати увагу на тому, що таких результатів вдалося досягти завдяки взаємодії всіх учасників навчального процесу (педагогів, учнів, батьків, дирекції школи). Це ще раз підтверджує важливість співпраці. Також в програмі «Освіта Біляївської громади на 2017 -2020» обґрунтовано потребу: в розширенні мережі груп компенсуючого типу для дітей з особливими потребами в дошкільних навчальних закладах; оснащення загальноосвітніх закладів засобами безперешкодного доступу (пандуси, поручні та ін.).

Після опрацювання  та узагальнення  проекту програми освіти його  було винесено на розгляд та обговорення колегії управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради. Варто зауважити, що включення пропозицій до програми, або відмова від них, має супроводжуватися відповідним обґрунтуванням (статистичними даними,  демографічними  показниками, успішністю, результатами  медичних оглядів та ін., очікуваними результатами від впровадження заходу, тощо). Зокрема показники успішності щодо вивчення іноземної мови підтвердили необхідність активізації роботи у даному напрямку. Як наслідок, програма передбачає підтримку організації літніх мовних таборів.

14.12.2016 року колегією управління освіти, сім’ї, молоді та спорту ухвалено рішення про подання до 19.12.2016 року  керівниками дошкільних, загальноосвітніх та  позашкільних навчальних закладів зауваження та пропозиції до Програми «Освіта Біляївської громади» (додаток 2). У цьому ж рішенні управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту, рекомендовано доопрацювати програму згідно отриманих зауважень та подати її проект на розгляд комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та у справах молоді Бліяївської міської ради.

Після доопрацювання програму «Освіта Біляївської об’єднаної територіальної громади» було винесено на розгляд постійної комісії, а згодом відбулося її затвердження на сесії міської ради (додаток 3, 4).

 Досягненні якісні та кількісні результати

 • Затверджено Програму «Освіта Біляївської об’єднаної територіальної громади» на 2017 – 2020 рр.
 • Визначено обсяги фінансування на 2017 – 2018 рр..
 • Передбачено фінансову та організаційну підтримку у 2017 році регіонального семінару щодо навчання, виховання, розвитку дітей з особливими потребами
 • Підвищення якості знань англійської мови шляхом організації літніх таборів та залучення волонтерів носіїв мови до співпраці. Мовні табори будуть організовані у чотирьох школах Біляївської ОТГ, що становить 100%
 • Визначено, що потреби мешканців громади у дошкільній освіті становлять 66%. Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою до 70%;
 • Визначені програмою заходи сприятимуть стовідсотковому забезпеченню педагогічними кадрами закладів і установ освіти;
 • Визначені програмою заходи забезпечать стовідсоткове охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою;
 • Визначені програмою заходи забезпечать охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 99,9% від їх загальної кількості;
 • стовідсоткове забезпечення підвезення учнів до шкіл сільської місцевості, які знаходяться за межами пішохідної доступності;
 • Започатковано практику залучення адміністрації та педагогів навчальних закладів до процесів управління освітою в ОТГ

 Головні ризики впровадження практики 

 • Нестача фінансових ресурсів місцевого бюджету
 • Зменшення розміру освітньої субвенції
 • Відмова волонтерів – носіїв англійської мови взяти участь у літньому таборі

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики у 2017 р., становить  – 6304,5 тис. грн в тому числі за рахунок місцевого бюджету – 4959,5 тис грн, інші джерела фінансування – 1345,0 тис.грн.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки