1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Населений пункт Шумськ
2. Область Тернопільська
3. Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Шумська обєданана територіальна громада
4. Кількість населених пунктів 36
5. Кількість населення 21104
6. Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Шумської міської ради
7. Повна поштова адреса  ОМС: 47100 Тернопільська область, місто Шумськ, вул. Українська, 59
8. Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (03558) 2-11-83
9. Адреса електронної пошти ОМС shumska.gromada@gmail.com
10. Офіційний сайт ОМС ОТГ https://shumska-gromada.gov.ua/news/
11. ПІБ керівника ОМС ОТГ Плетюк Володимир Євгенович
12. ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Ткачук Ігор Дмитрович
1. ОТГ

 

Шумська обєднана територіальна громада
2. Область

 

Тернопільська
3. Назва практики

 

Путівник інвестора
4. Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік). Травень 2019. Презентація на форумі «Тернопільщина Invest»
5. Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику – до 3 речень. «Путівник інвестора Шумської ОТГ» створений з метою сприятливого інвестиційного середовища та підвищення спроможності громади залучати інвестиційні ресурси для економічного розвитку підпорядкованих територій. Головною проблемою залишається питання розробки та підготовки місцевими громадами інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення та є привабливими для потенційних інвесторів. Відсутність на національному рівні дієвих інвестиційних стимулів та пільг фінансового і нефінансового характеру, єдиним напрямом роботи по запровадженню сприятливих інвестиційних умов може стати запровадження різного роду інструментів та механізмів нефінансового характеру.
6. Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики – до 5 речень. Шумська ОТГ – це громада талановитих і працьовитих людей з сильною та компетентною владою. Це відкритий до співробітництва зі світом регіон, готовий впроваджувати інвестиційні проекти з партнерами з усіх країн світу. У зв’язку з цим виникла необхідність створення конкурентоздатного інвестиційного продукту, який би включав в себе вичерпну інформацію щодо інвестиційних проектів та земельних ділянок потенційно привабливих для власного бізнесу.
7. Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери – до 10 речень. Шукаючи інвестора, Шумська ОТГ провела інвентаризацію наявних ресурсів та вільних земельних ділянок потенційно привабливих для розвитку бізнесу. Також сприяє розвитку малого і середнього бізнесу та створює додаткові умови для залучення інвестицій у регіон. З цією метою створено створила Центр підтримки підприємництва, який надає підтримку суб’єктам підприємницької діяльності. В сучасному глобалізованому середовищі боротьба за інвестиційні ресурси посилюється – конкуренція відбувається як на міжнародному рівні, так і між регіонами країни. Для ефективного використання наявного потенціалу в громаді,  спрямованого на залучення інвестицій спільно з Agence oj Regional Development Ternopil Region розроблений інвестиційний каталог  Шумської об’єднаної територіальної громади та Путівник інвестора на сайті ОТГ.

Створений розділ на сайті «Путівник інвестора» де знаходяться земельні ділянки для потенційних інвесторів (https://shumska-gromada.gov.ua/putivnik-investora-10-00-51-04-04-2019/)

8. Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті – до 10 речень. Основними результатами практики є:

– Формування позитивного інвестиційнийного клімату громади;

– Здійснення якісної інвестиційної промоції  ОТГ

– Привернення уваги потенційних інвесторів до можливих об’єктів інвестування в громаді.

9. Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху – до 5 речень. Запорукою успіху цієї практики стало розуміння міською владою потреб потенційних інвесторів до можливих об’єктів інвестування в громаді, об’єднання зусиль і командна робота колективу та Агенції регіонального розвитку у Тернопільській області.
10. Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо. Бюджет практики 16 900 грн. Внесок  громади склав 16 900 грн. на друк інвестиційних буклетів Investment Profile.
11. Наявність газетних публікацій або  вказати посилання на джерела в Інтернеті щодо опису практики – до 3х. Сайт громади: https://shumska-gromada.gov.ua/putivnik-investora-10-00-51-04-04-2019/

Facebook:  https://www.facebook.com/pg/shumska.gromada/posts/

12. Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо.

(додати окремо в форматі  PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових та інших релевантних документів, які сприяли чи допомагають її впровадженню)

В процесі реалізації практики рішенням сесії міської ради виділені потенційно привабливі земельні ділянки для інвестиційних проектів.

Для визначених семи ділянок було виготовлено землевпорядну документацію (з вказанням кадастрового номеру, площі, конфігурації та цільового призначення) та паспорти (мережі водозабезпечення, водовідведення, газопостачання та енергозабезпечення, автодороги та залізничні магістралі). Таким чином, потенційний інвестор за паспортом земельної ділянки мав можливість визначити її інвестиційну привабливість. Також у громаді було оновлено частину землевпорядноїу та містобудівної документації, підготовлено та затверджено новий Генеральний план міста.

13. Відповідальна особа за підготовку заявки та контакти для отримання додаткової інформації за потреби. Попов Микола Сергійович

068 71 48 678

mikolapopov1996@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 53 сесії VII скликання Шумської міської ради

від 16 жовтня 2019 року № 3082

 

 

 

Україна

Шумська міська рада

об’єднаної територіальної громади

 

 

П Р О Г Р А М А

розвитку малого і середнього підприємництва в Шумській ОТГ на 2019-2022 роки

 

 

м. Шумськ

2019 рік

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва в

Шумській ОТГ на 2019-2022 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення програми Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», доручення голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2018 року № 51 „Про розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки”.
3 Розробник програми Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, робоча група місцевого економічного розвитку
4 Співрозробники програми Фінансове управління
5 Відповідальний виконавець програми Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
6 Учасники програми Шумська міська рада, USAID DOBRE
7 Термін реалізації програми 2019-2022 роки
8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Місцевий бюджет
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі: 3410,0 тис. грн
1) коштів державного бюджету 100,0 тис.грн.
2) коштів обласного бюджету 100,0 тис.грн.
3) коштів місцевого бюджету 1504,6 тис. грн.
4) коштів інших джерел 1758,0 тис.грн.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого і середнього підприємництва в Шумській ОТГ

 на 2019 – 2022 роки

№ п/п Загальна характеристика громади
1 Площа території (кв. км ) – 499,5

Кількість населення (тис. чол.) – 21,3

Специфіка – сільське господарство, переробна промисловість

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 2,8

2 Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

3 Мета Програми Створення сприятливих правових, економічних організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього бізнесу шляхом:

– ефективної реалізації державної регуляторної політики, недопущенню прийняття неефективних та недоцільних регуляторних актів;

– покращання інформаційного забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва;

– формування позитивного іміджу суб’єктів малого і середнього підприємництва;

– максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних і фізичних осіб з інтересами громади;

– більш вдосконаленому реформуванню процедури отримання документів дозвільного характеру;

– створенню нових робочих місць, зменшення рівня безробіття, зниження соціальної напруженості на території громади;

– насиченню товарних ринків, вирішенню соціальнопобутових проблем мешканців громади;

– організації підготовки та перепідготовки незайнятого населення в умовах ринкової економіки;

– підвищенню рівня інформованості суб’єктів підприємництва;

– своренню позитивного іміджу підприємництва; – фінансової підтримки реалізації інвестиційних проектів малого і середнього підприємництва.

4 Перелік пріоритетних завдань Програми Основні завдання Програми:

– вдосконалення механізму реального партнерства між бізнесом, місцевою владою для створення більш ефективного регуляторного середовища;

– удосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;

– формування сучасної розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг;

– подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектра надаваємих ними послуг;

– створення умов для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів підприємництва, розвитку підприємництва інноваційного спрямування;

– підтримка інноваційного малого та середнього бізнесу, реалізація інвестиційних проектів;

– спрощення умов започаткування власної справи та подальшої діяльності соціально вразливих верств населення, створення нових робочих місць;

– впровадження діючої системи підготовки та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності, що дозволить охопити навчанням на тільки діючих, а й тих, які починають займатися підприємницькою діяльністю;

– зняття адміністративних бар’єрів для започаткування та здійснення підприємницької діяльності, зокрема, забезпечення ефективного функціонування центру підтримки підприємництва та центру надання адміністративних послуг;

– відпрацювання механізмів підтримки малого та середнього підприємництва у сфері зеленого туризму;

– розвиток мікрокредитування малого бізнесу.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в дццаміці змін цільових показників Дані станом на початок дії Програми (2019 рік) Очікувані результати (2022 рік)
Кількість діючих малих підприємств (одиниць) 703 726
Кількість МП на 1,0 тис. населення (одиниць) 3,3 3,4
Чисельність працюючих на малих підприємствах(осіб) 740 810
Кількість підприємців – фізичних осіб, (осіб) 385 426
Кількість юридичних осіб (осіб) 318 286
Питома вага зайнятих громадян у малому бізнесі % 3,5 3,8
6 Терміни і етапи реалізації Програми 2019 рік 2022 рік
7 Перелік цільових проектів і підпрограм ПРОЕКТ; Програма підтримки малого і середнього підприємництва в Шумській ОТГ на 2019-2022 роки
8 Джерела фінансування Програми – кошти міського бюджету;

– кошти міжнародних Програм;

– власні кошти підприємців;

– інші, не заборонені законодавством джерела.

9 Система організації контролю за виконанням Програми Координація за ходом виконання Програми покладається на Виконавчий комітет Шумської міської ради.
  1. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в громаді

Мале та середнє підприємництво (далі – МСП), як в Шумській об’єднаній територіальній громаді, так і України в цілому є найбільш вразливим до фінансово-економічної кризи та змін законодавства, в результаті чого кількісні показники його розвитку демонструють як зростання, так і падіння.

На сьогодні з боку держави та регіональної влади забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення ведення підприємницької діяльності, зокрема, зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих органів, реформується та вдосконалюється система надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, оптимізуються дозвільні процедури у сфері господарської діяльності та процес започаткування підприємницької діяльності.

З урахуванням складної суспільно-політичної ситуації останніх років, змін у законодавстві, коливання курсів валют, високого рівня інфляції загальна тенденція динаміки кількості суб’єктів підприємництва зазнала певних змін. За даними Шумського відділення Кременецької ОДПІ в Тернопільській області, станом на 2019 рік, в Шумській об’єднаній територіальній громаді зареєстровано 385 фізичних осіб-підприємців. Кількість зареєстрованих юридичних осіб складає 318, що у порівняні з минулим роком збільшилось на 5. За рахунок малого підприємництва в громаді функціонує торгівля, сфера послуг, пасажирські перевезення, виробництво хліба, комунальна сфера, сільськогосподарська галузь (фермерські господарства). А сфера середнього підприємництва – це легка промисловість, сільськогосподарське виробництво, виробництво міцелій грибів, транспортні перевезення, торгівля.

Суспільна роль малого та середнього бізнесу не обмежується економічними показниками. МСП реалізує одну з найважливіших функцій – працевлаштування працездатного населення. По факту, шороку спостерігається зменшення кількості найманих працівників у сфері малого бізнесу. Причиною цього вперш за все є значне податкове навантаження на суб’єктів МСП та адміністративний тиск з боку контролюючих, адміністративних органів. Як наслідок, проходить трансформація МСП в інший вид підприємршцької діяльності – у фізичні особи – підприємців.

Розуміючи важливість діалогу влади й бізнесу у процесі прийняття відповідних рішень шодо підприємців, Шумською об’єднаною територіальною громадою Програма передбачає вжиття необхідних заходів для безумовного виконання на території громади

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а це: планування, оприлюднення відповідних документів, аналіз їх регуляторного впливу, відстеження результативності, навчання відповідальних працівників, проведення круглих столів, що забезпечить можливість участі бажаючих у процесі регуляторної діяльності.

Першим кроком до ефективного ведення підприємницької діяльності є обізнаність громадян з основ ведення бізнесу. Шумським районним центром зайнятості проводиться цілеспрямована робота шодо залучення безробітних до навчання за професіями, шо дають можливість займатися підприємницькою діяльністю.

З метою залучення безробітних до підприємництва, центром зайнятості спільно із новоствореним Центром підтримки підприємництва проводиться системна інформаційно-роз’яснювальна та консультаційна робота щодо сприяння незайнятим громадянам у відкритті власної справи, проведені семінари, у яких прийняли участь жителі громади.

З метою залучення випускників шкіл до роботи в сфері малого підприємництва в громаді проводиться ряд заходів:

– створено в школах та ліцеї бізнес-клуби;

– проводяться конкурси учнівських бізнес-планів;

– відбуваються економічні олімпіади, зустрічі – дискусії, бесіди з підприємцями, фермерами на теми: “Функції ринку та його види”, “Підприємець – ключова фігура ринкової економіки ” та інші.

Суб’єкти підприємницької діяльності приймають участь в обласних ярмарках, виставках – розпродажах, також інформаційні дані по суб’єктах малого підприємництва представлялись на інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2019».

На сторінках ТОВ «Інформаційного центру “Новини Шумщини” постійно висвітлюються різні питання, що стосуються діяльності малого бізнесу, також друкуються статті по стану споживчого ринку, цінах, торгових націнках, тарифах, по регуляторних актах.

  1. Проблемні питання розвитку малого та середнього підприємництва.

 

Проблемними питаннями розвитку малого та середнього підприємництва залишаються:

– суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарської діяльності;

– неврегульованість питань фінансування і кредитування, зокрема мікрокредитування малого підприємництва;

– нерозвиненість інфраструктури;

– незначні обсяги державної фінансової підтримки на регіональному рівні;

– територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва, особливо у віддалених населених пунктах громади;

– недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;

– необхідність удосконалення механізмів регуляторної політики;

– низька активність громадськості щодо участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– недостатньою є робота у напрямку підтримки пріоритетних, або проблемних для міста галузей економіки (сфера побутового обслуговування, житлово-комунальне господарство, сфера перевезення пасажирів).

Програма спрямована на подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в Шумській громаді.

  1. Мета та основні завдання Програми сприяння малого та середнього підприємництва.

 

Головною метою Програми є створення належних умов для реалізації права громадян на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян громади власною працею, збільщення прощарку приватних власників, зменшення чисельності безробітних, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва.

Основні завдання Програми:

– забезпечення продуктивної зайнятості населення, в тому числі його соціально – вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих та середніх підприємствах та активізації самозайнятості;

– удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної політики;

– створення сприятливого середовища для розвитку молодіжного підприємництва;

– практична допомога у веденні проектного менеджменту для отримання грантів вітчизняних та міжнародних донорів в рамках проведення ними конкурсів підтримки малого (середнього) бізнесу;

– підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня правових та економічних знань підприємців;

– залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти;

– адресна методична, інформаційна, консультаційна, освітня та юридична допомоги;

– формування активного бізнесового середовища та громадської самосвідомості підприємців;

– зміцнення соціального статусу, підвищення престижу підприємництва;

– стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку громади.

Основні принципи Програми:

– прозорість діяльності місцевих органів влади при прийнятті регуляторних актів;

– об’єктивність, яка забезпечується розробленням основних показників Програми на основі даних органів статистики, фіскальних органів та місцевих органів виконавчої влади;

– гласність, що передбачає інформування громадськості про цілі, пріоритети та показники Програми та забезпечує суб’єктів підприємницької діяльності необхідними орієнтирами для планування власної виробничої діяльності;

– ефективність досягнення внаслідок реалізації Програми максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян, держави;

– паритет інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і органів влади;

– невтручання у господарську діяльність підприємців, крім вицадків цередбачених чинним законодавством.

  1. Основні заходи з реалізації Програми.

 

Основні заходи щодо реалізації Програми складаються з чотирьох розділів.

Розділ 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність. Основною метою реалізації заходів цього розділу є подальше формування регуляторної політики, спрямованої на створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення втручання місцевих органів влади у діяльність суб’єктів господарювання.

Програма передбачає:

– підвищення організуючої ролі органів місцевої влади;

– удосконалення нормативної бази розвитку малого та середнього підприємництва, підготовка за участю суб’єктів малого підприємництва і робочої групи економічного розвитку проектів та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення соціально-орієнтованої ринкової економіки із створенням системи зворотного зв’язку, з залученням структур, орієнтованих на підтримку малого підприємництва, безпосередньо підприємців, що надасть змогу дати оцінку ефективності застосування законодавчих і нормативних актів, оперативно виявляти недоліки, розробляти і подавати пропозиції про вдосконалення чинного законодавства;

– постійне оновлення реєстру регуляторних актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в громаді та забезпечення до нього доступу підприємців;

– проведення ревізії нормативно-правових актів з питань підприємництва, які прийняті Шумською міською радою;

– систематичне проведення консультацій з суб’єктами господарської діяльності.

Розділ 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць

Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва спрямовані на об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки бізнесу, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування власних коштів.

Заходи фінансової підтримки малого та середнього підприємництва в разі виділення коштів місцевого бюджету передбачають забезпечення рівного доступу до фінансових ресурсів, направляються на забезпечення пріоритетних соціально значимих напрямів діяльності бізнесу.

На період виконання Програмою передбачається фінансово-кредитна підтримка малих та середніх підприємств та підприємців – фізичних осіб за рахунок:

– надання методично-консультаційної допомоги у розробленні бізнеспроектів та впровадження проектного менеджменту;

– залучення до підприємницької діяльності осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, щляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності;

– стимулювання попиту на товари, що виробляються товаровиробниками шляхом забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у регіональних та міжнародних виставках;

– проведення презентації банківських кредитних програм для суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Розділ 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Обсяг фінансування програми            У тому числі за роками
2019 2020 2021 2022
Обсяг ресурсів усього, у тому числі: 3410,0 283,0 1701,0 713,0 713,0
державний бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0
обласний бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0
місцевий бюджет 1052,0 283,0 343,0 213,0 213,0
кошти інших джерел 1758,0 1158,0 300,0 300,0

З метою підвищення зацікавленості суб’єктів підприємницької діяльності заплановано створити базу даних про вільні виробничі потужності, об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та земельні ділянки, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності.

Програмою передбачається подальший розвиток конкурентного середовища, підвищення його ефективності, забезпечення прозорості та відкритого доступу підприємців до участі в конкурсах на виконання пасажирських перевезень, а також максимальне залучення до закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а саме, виконання робіт з благоустрою територій, житлово-комунальне обслуговування населення, утилізація сміття, ремонт об’єктів соціальної інфраструктури.

З метою формування позитивного відношення до підприємницької діяльності, зміцнення соціального статусу підприємництва, сприяння створенню нових і ефективному розвитку діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва планується проведення різних заходів для забезпечення оперативної взаємодії підприємницьких структур з органами влади:

– залучення суб’єктів підприємництва до участі у бізнес форумах, круглих столах тощо;

– залучення суб’єктів підприємництва до участі в ярмаркових та виставкових заходах;

– оперативна інформація в засобах масової інформації про діяльність органів з підтримки підприємництва, про досвід розвитку малих та середніх підприємств, про благодійні акції підприємців, проведення різних конкурсів серед підприємців.

Все це забезпечить формування сприятливих соціальних умов і громадської думки, сприятиме активному залученню населення в підприємницьку діяльність та формуванню сприятливого суспільного клімату.

Подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки бізнесу.

Планується оперативно відповідати на запити підприємців, здійснювати ефективний обмін інформацією між спеціалістами-консультантами і підприємцями в рамках єдиного інформаційного простору (веб-сайт Шумської міської ради) та у Центрі підтримки підприємництва, який запрацював у жовтні поточного року.

Розділ 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Розвиток малого та середнього підприємництва в значній мірі стримується нестачею підготовлених фахівців.

Реалізація заходів даного розділу Програми забезпечить розвиток системи навчальних послуг, підготовки і перепідготовки кадрів для підприємництв. З метою залучення безробітних для організації підприємницької діяльності надаватимуться професійно-інформаційні послуги. Для бажаючих відкрити власну справу продовжать роботу короткотермінові курси за програмою підприємець – початківець.

Підтримка малого бізнесу планується шляхом компенсації єдиного соціального внеску за створені нові робочі місця.

Планується проведення семінарів з питань змін в законодавстві.

  1. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

– розширення бази оподаткування, підвищення суми надходжень податків у бюджети всіх рівнів, збільшення частки таких надходжень. – попередження порушень підприємцями громади законодавства шляхом визначення спільно з контролюючими органами типових порушень;

– зміцнення довіри до органів місцевої влади, виявлене у реальній підтримці малого та середнього бізнесу.

– підвищення податкової культури і, як наслідок, добровільна, своєчасна та повна сплата податків до бюджетів усіх рівнів, у тому числі до місцевого бюджету та соціальних фондів.

– динамічний та стабільний розвиток підприємницької діяльності, заснований на оперативному забезпеченні суб’єктів підприємництва інформацією з глобальної мережі Інтернет про ринки товарів, робіт та послуг.

– соціально-економічний розвиток громади.

– зниження соціальної напруженості і добробуту населення.

– створення нових робочих місць за рахунок малого та середнього бізнесу: 2019-2022 роки до 50-ти осіб.

  1. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів

 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями, підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань підприємців.

Моніторинг та контроль за реалізацією Програми здійснює виконавчий комітет міської ради.

Інформація з реалізації Програми розглядатиметься на засіданнях виконкому ради та буде доводитися до громадськості через засоби масової інформації, розміщуватиметься на веб-сайті Шумської міської ради.

7. КІЛЬКІСТЬ

об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва

в Шумській громаді

№ п/п Показники 2019 р. звіт 2020 р. очікув 2021 р. прогноз 2022р. прогноз
1 Бізнес-центри
2 Бізнес-інкубатори
3 Технопарки
4 Лізингові центри
5  Комерційні банки філії: 3 3 3 4
– Шумське відділення  Райфайзен банк «Аваль»

м. Шумськ, вул. Українська, 42,

тел. 2-17-77

– Тернопільська філія комерційного банку «Приватбанк»

м. Шумськ, вул. Українська

тел. 2-16-44

– Кременецьке відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

м. Шумськ, вул. М.Незалежності,1

тел. 2-15-69

6 Фінансово-кредитні установи – кредитні спілки:

«Довіра», «Аверс»

2 2 2 2
7 Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії
8 Біржі
9 Інформаційно-консультативні установи

Центр підт.підприємництва

1 1 1 1
10 Страхові компанії

Страхова компанія «Оранта»

м. Шумськ, вул. Волинська, 1

тел. 2-11-96,

ФГ СГ ТААС

м. Шумськ, вул. Українська, 36

тел. 2-00-59

1

1

1

1

1

1

1

1

11 Аудиторські фірми, аудитори – підприємці
12 Фонди підтримки підприємництва
13 Центр надання адміністративних послуг 1 1 1 1

 

  1. 8. Напрями діяльності та заходи програми підтримки малого та середнього підприємництва в

Шумській  ОТГ на 2019-2022 роки

 

п/п

Пріоритетні завдання Зміст заходу Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість тис. гривень
2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 1.1. Забезпечення контролю за виконанням на місцевому рівні законодавчих і нормативноправових актів, спрямованих на активізацію розвитку підприємництва та за термінами їх впровадження. Протягом дії програми Структурні підрозділи ОТГ Коштів не потребує
1.2. Проведення конференцій, нарад, круглих столів та семінарів з питань покращення бізнес-середовища та якості надання адміністративних послуг за участю підприємців та громадських організацій. 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0
1.3. Видання інформаційних брошур, інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про діяльність консультативного пункту підтримки підприємництва, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру. 2019-2022 Консультативний пункт підтримки підприємництва Місцевий бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0
2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць 2.1. Застосування відповідно до податкового законодавства пільгових умов оподаткування місцевими податками та зборами, нарахування вартості патентів, орендної плати за використання приміщень, обладнання, земельних ділянок для новостворених переробних підприємств, підприємств із випуску товарів народного споживання та для всіх підприємців-початківців сільської місцевості протягом 1-го року з моменту реєстрації підприємницької діяльності, фермерських господарств, а також підприємств, у яких новітні технології. 2019-2022 Шумська ОТГ
2.2. Надання суб’єктам малого і середнього підприємництва фінансової підтримки для популяризації продукції місцевого виробництва на регіональних та міжнародних виставках, конференціях, форумах. 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0
2.3. Облаштування місць для розвитку бізнесу у парку «Соснина» (придбання водних транспортних засобів та торгових павільйонів). 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет, кошти програми Dobre 140,0 538,0

2.4. Фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у вигляді часткове відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання для виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції.

2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет, зовнішні програми допомоги-державні та міжнародні 300,0 300,0 300,0
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 3.1. Створення ряду відео сюжетів, медійної продукції, каталогів, буклетів різними мовами про підприємців та продукцію яка виробляється на території громади. 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет, інші кошти 20,0 20,0 30,0 30,0
3.2. Створення рекламно-інформаційних роликів, каталогів, тощо про вільні виробничі площі та земельні ділянки на території громади з метою залучення інвестицій. 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет, інші кошти 20,0 20,0 30,0 30,0
3.3. Проведення конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (оргвитрати на проведення конкурсу, нагородження переможців конкурсу). 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0
3.4. Організація відзначення Дня підприємця в громаді. 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0
3.5. Організація зустрічей підприємців регіону з представниками ділових кіл ближнього та дальнього зарубіжжя. 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет, інші кошти 20,0 20,0 20,0 20,0
3.6. Сприяння участі СПД в семінарах з питань розвитку сільськогосподарської кооперації та підприємництва на селі, в тому числі з питань впровадження нових технологій у виробництві сільсько-господарської продукції. 2019-2022 Шумська ОТГ
3.7. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою формування в суспільстві соціально відповідального бізнесу, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати «без конвертів» з метою створення умов для соціального захисту працівників. 2019-2022 Шумська ОТГ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ
3.8. Створення на території громади «Туристично-інформаційного центру». 2019-2022 Шумська ОТГ Місцевий бюджет, кошти Dobre 720,0 250,0 250,0
4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва 4.1. Професійне навчання зареєстрованих безробітних  на замовлення суб’єктів малого і середнього підприємництва. 2019-2022 Районний центр зайнятості
4.2. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації питань стану розвитку малого підприємництва міста. 2019-2022 РІЦ «Новини Шумщини» Місцевий бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0
Всього: 283,0 1701,0 713,0 713,0

Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати малими та середніми підприємствами

у 2019 – 2022 роках

Назва  інвестиційного проекту Термін початку та закінчення проекту Загальний обсяг фінансування,

тис. грн.

Обсяг фінансування проекту у 2019-2022

тис. грн.

Джерела фінансування у 2019-2022 роках Очікувані результати реалізації

проекту

Державний бюджет,

тис. грн.

Обласний бюджет, тис. грн. Місцевий бюджет, тис. грн. Інші

джерел,

тис. грн.

1. Розвиток промисловості
Відновлення веробничих потужностей переробки торфу родовища «Старники» в с. Руська Гута Шумського району

ТзОВ «Тернопільтеплоенерго»

дир.Губницький Вадим Миколайович

2020-2022 15000,0 15000,0 15000,0 Реконструкція та будівництво виробничих приміщень, відновлення потужностей переробки торфу, створення 18 робочих місць
Будівництво цеху по переробці торфу вул. Центральна, 98г в с. Онишківці

ТОВ «Дюшенея»

2019-2020 12680,0 12680,0 12680,0 Будівництво  цеху по переробці торфу, створення 8 робочих місць
2. Розвиток сфери торгівлі
Будівництво торгівельного центру для роздрібної торгівлі 396 м2 в  м.Шумськ, вул.Українська, 56а

ПП Золотун Іван Володимирович

2019-2021 12700,0 12700,0 12700,0 Відкриття торгівельного центру, створення 10 робочих місць
Будівництво цеху по обробці каменю по вул. Дружби, 62а в с. Залужжя Шумського району

дир.Балюк Іван Петрович

2019-2021 1500,0 1500,0 1500,0 Будівництво  цеху по обробці каменю, створення 5 робочих місць
3. Інші сфери
Будівництво фотогальванічної сонячної електростанціїі потужністю 12,0 мВт  у с.Кордишів

ТОВ «Солар Спрінгпіс- 4,5»

дир.Котляр Олександр Вікторович

2020-2022 243000,0 243000,0 243000,0 Будівництво електростанції екологічно чистого виробництва електроенергії, створення 20  робочих місць
Будівництво міні-готелю «Snail» на 7 номер із сауною та рестораном в м. Шумськ, вул. 840-річчя Шумська

дир.Горожевський Олександр Володимирович

2019-2021 12390,0 12390,0 12390,0 Відкриття міні-готелю із сауною та рестораном, створення 10 робочих місць